Propozycje wyszukiwania

Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006

REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów

Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 weszło w życie w dniu 01.06.2007. Z rozporządzenia tego wynikają zobowiązania nie tylko dla producentów i importerów substancji chemicznych, lecz również dla powiązanych z nimi „dalszych użytkowników w łańcuchu dostaw“.

Dalszy użytkownik jest zobowiązany zadbać o przekazanie informacji do dostawców i klientów oraz o opracowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego, o ile jest to konieczne.

Substancje, które nie zostały wcześniej zarejestrowane, od dnia 01.12.2008 r. nie mogą być już dłużej importowane, produkowane, przetwarzane ani sprzedawane. Dotyczy to również wyrobów lub preparatów, w których zwarte są takie substancje.

Oznacza to, że REACH ma zastosowanie również w przypadku takich wyrobów i nie ogranicza się tylko do substancji chemicznych.

Jesteś Dostawcą firmy ProMinent GmbH?

Informacja dla Dostawców dot. REACH

W związku z naszą funkcją jako „dalszy użytkownik“ prosimy naszych Dostawców o:

  • Dbałość o to, aby wszystkie substancje, które wymagają zarejestrowania i które są zawarte w dostarczanych do nas wyrobach, zostały zarejestrowane/ wstępnie zarejestrowane. Należy to do zadań poddostawców, producentów i importerów.
  • Zapewnienie zdolności dostawczej przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań REACH. Zwracamy tutaj jeszcze raz uwagę na dotrzymywanie terminów rejestracji (art. 5: no data, no market).
  • Podejmowanie w swoim przedsiębiorstwie wszelkich działań organizacyjnych wymaganych do implementacji rozporządzenia REACH. W tym celu należy również wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela w Unii Europejskiej, o ile producent nie ma swojej siedziby na terenie UE.
  • Natychmiastowe informowanie nas o przypadkach, kiedy to dostarczane do nas wyroby, które zawierają substancje wymienione w art. 57/59, nie zostały zarejestrowane.
  • Przesyłanie (sicherheitsdatenblaetter@prominent.com) w formie cyfrowej kart charakterystyki wraz z wymaganymi w REACH dodatkowymi danymi dla wszystkich dostarczanych nam substancji chemicznych/ preparatów, o ile dane te (scenariusze narażenia!) są dostępne, oraz ewentualnie o ustalanie z nami celu zastosowania.
  • Niezwłoczne udzielanie nam informacji zgodnie z art. 57 - na podstawie tzw. listy kandydackiej (art. 59) oraz informacji od osób wcześniej zaangażowanych - o substancjach zawartych w dostarczanych nam wyrobach i wypełnienie w ten sposób obowiązku informacyjnego (art. 33). Zgodnie z postanowieniami REACH oczekujemy tutaj od naszych Dostawców podawania informacji dotyczących nazwy substancji, numeru w rejestrze (numery CAS/ WE, o ile są znane) oraz określonego udziału procentowego w wadze dostarczanego wyrobu lub komponentu wyrobu .

ProMinent GmbH w roli producenta

Produkty z obszaru „Chemikalia eksploatacyjne/ substancje chemiczne pomocnicze“

W łańcuchu dostaw, a więc począwszy od producenta lub importera poprzez przetwórcę i pośrednika, a skończywszy na sprzedawcy końcowym, należy przekazywać informacje dotyczące wszystkich substancji chemicznych, w szczególności wszystkie dostępne informacje, które są wymagane do zagwarantowania bezpiecznego zastosowania substancji. W przypadku substancji niebezpiecznych przekazywanie informacji odbywa się w znormalizowanej formie, z wykorzystaniem tzw. kart charakterystyki.

Karty charakterystyki naszych wyrobów można znaleźć w zakładce download wyszukując typ dokumentu „Karta charakterystyki“. Karty charakterystyk są dostępne w różnych wersjach językowych i dla różnych krajów.

Wszystkie pozostałe produkty

Substancje w wyrobach: Zgodnie z rozporządzeniem REACH, wyrób oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny. Jeżeli wyrób zawiera substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy w stężeniu powyżej 0,1 procentu wagowego wytwarzanego produktu, wtedy każdy dostawca musi przekazać tę informację swojemu odbiorcy w łańcuchu dostaw. Konsumenci, którzy wyrażą taką prośbę, powinni zostać również poinformowani o występowaniu takiej substancji.

Sprzęty, pompy, czujniki, armatura, regulatory i cała gama naszych wyrobów podlegają tak samo rozporządzeniu REACH jak produkty chemiczne. ProMinent GmbH udziela informacji o zawartych w wyrobach substancjach z listy kandydackiej według posiadanej wiedzy. Firma ProMinent GmbH jest zdana jednak w tym względzie głównie na informacje przekazywane przez poddostawców.

W praktyce oznacza to, że ProMinent informuje Klientów B2B (downstream user), tak jak wymaga tego dyrektywa, w sposób proaktywny, jeżeli substancje z listy kandydackiej znajdują się w wyrobach powyżej dopuszczonej wartości granicznej.

Zestawienie substancji z listy kandydackiej można znaleźć tutaj: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm . Lista ta zmienia się dynamicznie. Każdy kraj UE może złożyć wniosek i zgłosić inne substancje do zweryfikowania w celu przyjęcia na listę w ECHA.

Informacje o substancjach z listy kandydackiej w naszych wyrobach

Informacja dot. REACH - aktualizacja (październik 2019):

Zaktualizowana lista kandydacka, tzn. lista substancji, które wzbudzają szczególnie duże obawy i podlegają osobnemu procesowi dopuszczenia (zgodnie z art. 59 (1, 10) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)), znajduje się tutaj: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm

Ołów (Pb) (nr CAS 7439-92-1, nr WE 231-100-4)

Wiele z dostarczanych przez nas artykułów standardowych zawiera komponenty będące połączeniem stali, aluminium i miedzi z ołowiem, czyli materiałem wpisanym na aktualną listę kandydacką, w stężeniu wagowym większym niż 0,1%. Uwzględniono tutaj następujące zastosowania zwolnione z ograniczenia, o których mowa w dyrektywie RoHS:

  • Ołów jako pierwiastek stopowy w stali (obecnie zwolnienie 6a załącznika III dyrektywy RoHS) do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35% ołowiu, w kategorii 1 do 7 i 10.
  • Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium (obecnie zwolnienie 6b załącznika III dyrektywy RoHS) zawierającym do 0,4% ołowiu, w kategorii 1 do 7 i 10 (czas przyznania wyłączenia/ zwolnienia z ograniczenia uzależniony jest od rodzajów stopów aluminium).
  • Ołów jako pierwiastek stopowy w miedzi (obecnie zwolnienie 6c załącznika III dyrektywy RoHS) zawierającej do 4% ołowiu, w kategorii 1 do 7 i 10.

Bisfenol A (BPA) (nr CAS 80-05-7, nr WE 201-245-8)

Bisfenol A w dopuszczalnym stężeniu wagowym większym niż 0,1% (w/w) występuje obecnie w komponentach elektrycznych naszej pompy Sigma. Dotyczy to wyłącznie serii S1Cb. W naszej pracy dokładamy starań, aby sprowadzane przez nas komponenty nie zawierały substancji niebezpiecznych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać tutaj: baumann.sabine@prominent.com

Dalsze informacje w tym temacie

Informacje o rozporządzeniu REACH można znaleźć w Internecie m.in. na następujących stronach:

www.reach-info.de

www.echa.eu

www.baua.de

Skontaktuj się z nami

Maciej Tołściuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 663 300 400  Wyślij zapytanie   

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz