Propozycje wyszukiwania

Rozporządzenie CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania)

Celem rozporządzenia CLP jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska oraz swobodnego przepływu substancji chemicznych, mieszanin i pewnych szczególnych wyrobów na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Cele rozporządzenia CLP

Rozporządzenie CLP opiera się na opracowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) tzw. globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Globalnie zharmonizowany system powinien sprawić, że poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska stanie się jeszcze bardziej jednolity, przejrzysty i porównywalny. Rozporządzenie CLP uchyla z dniem 1. czerwca 2015 r. stopniowo dyrektywę 67/548/EWG i dyrektywę 1999/45/WE w sprawie zbliżenia przepisów. Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie mieszanin mogło już przed 1. czerwca 2015 r. odbywać się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia CLP; w takim przypadku wytyczne ww. dyrektywy w sprawie zbliżenia przepisów nie miały zastosowania.

— Dalsze informacje: https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/understanding-clp

Bezpieczne postępowanie z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi

ProMinent GmbH dostosowała do nowej dyrektywy swój system oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych. Wszystkie nasze wyroby są zgodne z wytycznymi niniejszej regulacji unijnej. Klienci biznesowi otrzymują od nas - wraz z odpowiednimi kartami charakterystyk (pkt. REACH) - obszerne informacje, jak wypełnić swoje zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Skontaktuj się z nami

Maciej Tołściuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz