Dezynfekcja wody

Dezynfekcja wody

Dezynfekcja wody jest jednym z ważniejszych wyzwań dla 21 wieku. Przy czym nie chodzi tu tylko o dezynfekcję wody pitnej, ale także wykorzystywanej w przemyśle wody użytkowej i procesowej, wody w systemach chłodniczych i w basenach kąpielowych. Jednocześnie ważne jest, aby zastosowana metoda dezynfekcji była przyjazna środowisku, efektywna i niedroga. W tej dziedzinie ProMinent dysponuje dużym doświadczeniem i oferuje wszystkie sprawdzone i dopuszczone przepisami technologie.

Woda surowa, np. powierzchniowa lub woda z ujęć infiltracyjnych,  nie zawsze jest nienaganna pod względem bakteriologicznym i w przypadku jej dalszego przeznaczenia do użycia jako woda pitna, musi być dezynfekowana. W wielu zastosowaniach przemysłowych, np. w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym, dezynfekcja wody procesowej jest rzeczą oczywistą. Również korzystna,  a czasem niezbędna jest dezynfekcja wody w obiegach chłodniczych i klimatyzacji. W ostatnich latach w coraz większym stopniu zwraca się uwagę na istnienie zagrożenia infekcją, wskutek występowania Legionelli  w obiegach wody ciepłej i zimnej.

W procesach dezynfekcji wód ma zastosowanie szereg procesów i technologii. Każda z nich posiada zalety i wady. O tym, która z metod dla danego zastosowania jest właściwa, decyduje szereg parametrów. Nasi specjaliści gotowi są zaproponować optymalne rozwiązania, uwzględniające Państwa specyficzne wymogi. Bardzo często spełnienie oczekiwań dotyczących skuteczności i opłacalności danej metody dezynfekcji, wymaga zastosowania rozwiązania stanowiącego kombinację różnych technologii dezynfekcji.

Poniżej przegląd stosowanych metod dezynfekcji wody:  

Chlorowanie

Ta metoda polega na dodawaniu do wody chloru gazowego, względnie podchlorynu sodu lub podchlorynu wapnia. Ilość dodawanych dezynfektantów zależy od stopnia konsumpcji chloru w wodzie oraz wynikających z przepisów wymagań. Dla właściwego przebiegu dezynfekcji wymagany jest minimalny czas reakcji 20 minut. Skuteczność chlorowania jest w znacznym stopniu zależna od wartości pH. Chlorowanie wody zawierającej składniki organiczne może powodować niekorzystne zmiany zapachowe i smakowe, jak również  powstawanie  niepożądanych produktów reakcji, jakimi są węglowodory chlorowcopochodne. Bardzo często przecenia się możliwości intensywnego chlorowania jako metody zapobiegania reinfekcji wody. Wysoka konsumpcja chloru w sieci wodnej powoduje bardzo szybkie obniżenie skuteczności dezynfekcji. Chlorowanie jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji.

Dwutlenek chloru

Dwutlenek chloru, z uwagi na posiadane zalety, coraz częściej i w coraz większej ilości zastosowań zastępuje chlor. Jest on silniejszym środkiem dezynfekującym, a jego skuteczność oddziaływania jest niezależna od wartości pH wody. Wprowadzany do wody,  nie tworzy żadnych ubocznych związków chlorowcowych. Dłuższy czas połowicznego rozpadu powoduje jego przedłużony czas oddziaływania w wodzie. Bardzo ważne jest to, że  w przeciwieństwie do chloru, rozkłada on biofilmy tworzące się w rurociągach i zbiornikach, a tym samym zapobiega skażeniu Legionellą. Zalety dwutlenku chloru, jako środka dezynfekującego sprawdziły się już w wielu zastosowaniach, m.in. w uzdatnianiu wody pitnej, w zwalczaniu Legionelli , w uzdatnianiu wody procesowej i użytkowej w przemyśle napojów i spożywczym, w uzdatnianiu wody chłodniczej oraz ścieków. 

Ozonowanie

Ozon to najsilniejszy środek dezynfekujący i utleniający stosowany w uzdatnianiu wody. Jego główną zaletą jest to, że wytworzony z powietrza lub tlenu, rozkłada się po przereagowaniu do tlenu. Natomiast wadą  jest szybki czas połowicznego rozpadu i niska rozpuszczalność w wodzie. Popularność ozonu, jako środka dezynfekującego, wzrasta w procesach wytwarzania wody stołowej, a także w dezynfekcji wody procesowej w przemyśle napojów, spożywczym i kosmetycznym. Kolejnymi klasycznymi zastosowaniami dla ozonu jest uzdatnianie wody pitnej, uzdatnianie wody w basenach kąpielowych i ogrodach zoologicznych oraz wody w obiegach chłodniczych.

Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV)

Dezynfekcja UV polega na poddawaniu wody oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego krótkiego zakresu. Powoduje ono niszczenie zarodników bez zmiany parametrów wody. Dezynfekcja UV znajduje m.in. zastosowanie w uzdatnianiu wody pitnej i ścieków, a także w przemyśle, w uzdatnianiu wody procesowej i serwisowej.        

Dozowanie srebra

Ta metoda dezynfekcji polega na dodawaniu do wody jonów srebra do koncentracji 0,05 do 0,1 mg/l. Jony srebra niszczą zarodniki, przy czym występujące tutaj zależności nie są całkowicie znane. Czas oddziaływania wynosi kilka godzin. Jest to metoda znajdująca ograniczone zastosowanie do dezynfekcji wody pitnej na statkach lub jako pomocniczy środek dezynfekujacy w przypadku katastrof.

Sterylna filtracja

Z uwagi na wysokie koszty, metoda ta znajduje zastosowanie głównie w medycynie i farmacji. W tym procesie stosuje się membrany do ultrafiltracji o wielkości porów < 0,5 µm. Membrany te muszą być w dezynfekowane w regularnych odstępach czasu . Z uproszczoną ultrafiltracją mamy również do czynienia w przypadku stosowania w gospodarstwach domowych małych filtrów do wody pitnej.  

Dezynfekcja wody metodą termiczną

Termiczna dezynfekcja wody jest metodą skuteczną, bez względu na jakość wody. Z uwagi na wysoką energochłonność (woda musi być ogrzana do min. 75 ºC)  i związane z tym koszty, stosuje się ją głównie do zwalczania Legionelli w systemach wody ciepłej, do dezynfekcji systemów rurowych w farmacji i przemyśle spożywczym, jak również do dezynfekcji ścieków z laboratoriów mikrobiologicznych oraz zagrożonych oddziałów klinicznych.    

Powolna filtracja piaskowa

W trakcie powolnej filtracji piaskowej, przy prędkości filtracji 0,1 m/h, następuje znaczna redukcja ilości zarodników. Ta metoda znajduje zastosowanie głównie w uzdatnianiu ścieków oraz wody pitnej. Z uwagi na  potrzebę dużej powierzchni filtracji oraz znacznych zabiegów serwisowych, filtry powolne znajdują coraz mniejsze zastosowanie.. Problematyczna woda surowa wymaga najczęściej dodatkowej dezynfekcji.

Print this page